Att leva och växa som kristen

Från första början har det kristna livet uttryckt sig i tre dimensioner vilka är

  • vittnesbörd (μαρτυρία/martyría), i ord och gärning, inom kyrkan genom undervisning (κατήχησις/katḗchēsis) och inför världen – intill döden om så krävs;

  • bön och tillbedjan (λειτουργία/leiturgía), privat hemma eller tillsammans med andra, firande av sakramenten, särskilt eukaristin;

  • tjänst (διακονία/diakonía) för människor med behov, för sjuka, förföljda och fattiga, bland dem de andligt fattiga, genom själavård, skolor, sjukhus, hem för föräldralösa, handikappade, äldre o. dyl., ibland även politiska insatser, ofta samordnade genom caritas.

På så sätt tar kyrkan del i Kristi tredubbla ämbete som profet, som präst och som herde. Andra vatikankonciliet definierar därutöver

  • gemenskap (κοινωνία/koinonía/communio)

som nödvändig förutsättning för att dessa tre skall kunna förverkligas. I och med att den katolska församlingen i Värmland samlar människor från runt 50 nationer i én och samma tro och étt och samma språk så får den betraktas som den Helige Andes verktyg som låter kyrkan tala i tungomål.