VÅR FRU AV ROSENKRANSEN
KATOLSKA FÖRSAMLING I KARLSTAD

Kyrkans sju sakrament

Sakramenten är det mest grundläggande i katolikernas liv, för med sakramenten får vi gemenskap med Gud, frälsning, förlåtelse, helande, kraft att tro, hoppas och älska; kort sagt den nödvändiga hjälpen att leva som katolska kristna. Sakramenten åtföljer alla de viktigaste faserna under livet: födseln, att mogna och bli vuxen, vardagen, andlig vägledning (kontakt med Gud), kärlek, familj, sjukdom och död.
Du kan läsa om sakramenten på stiftets webbsida genom att i varje kort artikel klicka på ”Läs mer”.

Dopet

Dop av barnen bör ske i föräldrarnas församlingskyrka för att återspegla kyrkans enhet och barnets inlemmande i församlingen och kyrkan. Någon av föräldrarna, undantagsvis åtminstone en gudfader eller -moder, måste vara konfirmerad katolik. Föräldrarna skall träffa prästen två-tre gånger för förberedelserna. Tveka inte att ta kontakt med prästen redan innan barnet föds. Om dopet skall ske i en annan församling, bör föräldrarnas kyrkoherde meddela tillstånd.

Läs mer

Konfirmationen

Konfirmationens sakrament fullbordar dopet. Genom den heliga smörjelsen bekräftas den helige Andes nåd och berikas människan med dennes gåvor. Förberedelse inför konfirmationen ingår i församlingens religionsundervisning och tar två år (fyra terminer). Då bör man ha genomgått alla klasser innan.

Läs mer

Eukaristin

Eukaristin är centrum för kyrkans liv. I den heliga Mässan förvandlas bröd och vin till Kristi kropp och blod: sant, verkligt och väsentligt (vere, realiter et substantialiter) . Den heliga Mässan firas i vår församling (principiellt) varje dag. Förberedelse inför den första heliga kommunionen ingår i församlingens religionsundervisning och tar två år (fyra terminer).
Alla är tillåtna att närvara i den heliga mässan, den heliga kommunionen får dock endast mottagas av dem som står i kyrkans fulla gemenskap: katoliker som bekänner hela den katolska tron, erkänner påven i Rom som överste herde och Kristi vikarie samt vet sig fria från svåra synder.

Läs mer

Bikten

Försoningens sakrament (kallas också botens sakrament eller bikten) är ett uttryck för Guds kärlek och förlåtelse, som genom prästen förmedlas till människan. Varje katolik är förpliktad att åtminstone en gång om året bekänna de svåra synderna i bikten (can. 898 CIC). Tillfälle till bikt ges före mässan (senast 15 minuter innan) samt efter avtal.

Läs mer

De sjukas smörjelse

De sjukas smörjelse, såsom beskriven i Jakobsbrevet, skall ge styrka åt den sjuke att kunna bära sin svaghet och den plåga som en svår sjukdom eller hög ålder medför vilket påminner om livets förgänglighet. De sjukas smörjelse kan meddelas i hemmet, på sjukhuset eller i kyrkan. Ta kontakt med prästen om du befinner dig i en svår sjukdom, eller har en anhörig i liknande situation. Den kallas också den sista smörjelsen, efter olika andra (t.ex. i dopet och konfirmationen). Man bör dock inte invänta livets allra sista stund - särskilt inte här i diasporan där vägarna ofta är långa och prästerna få.

Läs mer

Äktenskapet

Förberedelse inför vigseln kräver en viss tid. Kontakta prästen innan ni börjar ordna med de praktiska sakerna såsom hyra av festlokal. En del omständigheter (såsom att man varit gift tidigare) kan innebära omöjligheten att ingå äktenskap, för andra kan man ansöka om dispens från biskopen. Om äktenskapet skall ingås i utlandet, skall alla förberedande samtal vara avklarade minst två månader innan vigseln.

Läs mer

Vigningen

Vigning till diakon, präst och biskop är ett sakrament, som rustar människan med fullmakten att agera i Kristi ställe (in persona Christi) och på så sätt förmedla sakramentens nåd och kraft. Kallelsen prövas av kyrkan, och unga män som känner sig kallade till vigningens sakrament kan erbjudas möjlighet att besöka prästseminariet och i samtal få klarhet om sin kallelse.

Läs mer