Församlingsmöte

Dagordning Församlingsmöte
2024-05-19 (preliminärt)

Förslag till dagordning 
 1. Församlingsmötet öppnas 

 1. Fråga om församlingsmötets stadgeenliga utlysande 

 1. Val av mötets ordförande, sekreterare samt 2 justeringspersoner  

 1. Genomgång av protokollet för förra församlingsmötet 

 1. Fastställande av dagordning 

 1. Verksamhetsberättelse 2023 för Församlingsrådet 

 1. Årsbokslut 

 1. Revisionsberättelse 

 1. Fråga om ansvarsfrihet 

 1.  Val av auktoriserad revisor samt förtroende revisor  

 1.  Ärenden som har aktualiserats av medlem 

 1.  Information och samtal om församlingens verksamhet 

 1.  Övriga ärenden 

 1.  Datum för nästa församlingsmöte (2025) 

 1.  Avslutning 

 

Obs. Ett ärende som en medlem vill att församlingsmötet ska behandla måste lämnas skriftligen till kyrkoherden senaste en vecka före utsatt mötestidpunkt, dvs senast12 maj. 

Kyrkoråd

KYRKORÅD

I vår församling är kyrkorådet ett kombinerat pastoral- och ekonomiråd.
I framtiden kommer rådet här att berätta om sin verksamhet.

Sedan valet i april 2022 har rådet följande ledamöter:

 • Borowski, Maciej

 • Fernando, Anton

 • Fotoh, Lazarus Elad

 • Nyawakira, Annie

 • Petros, S. Samuel

 • Rácz, Piroska

 • Rosińska, Bogumiła

 • Svensson, Adriana (föräldraledig)

Suppleanter:

 • Edwards, Janet

 • N. N.